இலங்கையில் வாழும் தமிழர்களைக் கேவலப்படுத்தும் புலம்பெயர் நபர்! (வீடியோ)

இலங்கையில் வாழும் தமிழ் மக்களில் வெளிநாட்டுப் பணத்தில் வாழ்பவராக இருந்தால் இவர் தெரிவிக்கும் கருத்துக்களைக் கேளுங்கள்.

இலங்கையில் பனைக்குப் பின்னால் மலம் கழிப்பவர்களுக்கு காசு தேவையா? என்று இலங்கை வாழ்த் தமிழ் மக்களை எவ்வளவு கேவலப்படுத்த முடியுமே அவ்வளவு கேவலப்படுத்தியுள்ளார்.

கீழே உள்ள காணொளியை முழுமையாகப் பாருங்கள்.
Previous Post Next Post